Όροι Χρήσης

Η χρήση της ιστοσελίδας www.oriflame-anni.gr συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.
Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική αυτή, παρακαλείσθε να μην κάνετε χρήση των Ιστοσελίδων oriflame-anni.gr.
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης, εν όλω ή εν μέρει, καθ’ οιονδήποτε χρόνο με ή χωρίς ειδοποίηση.
Προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα oriflame-anni.gr, θα πρέπει πάντοτε να ελέγχετε τους παρόντες Όρους Χρήσης.
Η παραμονή σας στην ιστοσελίδα oriflamme-anni.gr μετά την καταχώριση των τροποποιήσεων στους Όρους Χρήσης θα σημαίνει την αποδοχή εκ μέρους σας των τροποποιήσεων αυτών.
Απαγορευμένες Χρήσεις
Η ιστοσελίδα oriflame-anni.gr ανήκει στην oriflame-anni η οποία έχει και την ευθύνη για τη λειτουργία της. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας oriflame-anni αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κατά το ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και δύναται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κατά τους νόμους άλλων χωρών. Απαγορεύεται ρητά κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, φόρτωση, απόσπαση, επίδειξη, αποστολή ή μεταφορά με οιονδήποτε τρόπο οιουδήποτε στοιχείου της ιστοσελίδας oriflame-anni, εκτός αν ρητά ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος ότι επιτρέπεται. Παρά τα ανωτέρω, δικαιούσθε να κατεβάσετε υλικό για δική σας, αυστηρά προσωπική, μη εμπορική χρήση, με εξαίρεση το υλικό που θέτουμε στη διάθεση των αντιπροσώπων ή των Sales Leaders της oriflamme-anni. Το δικαίωμα αυτό τελεί υπό τον όρο ότι συμφωνείτε να τηρείτε οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο αναφέρεται, ή άλλους περιορισμούς που περιέχονται σε στοιχεία της ιστοσελίδας oriflame-anni.gr, ή στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας oriflame-anni, καθώς επίσης και να περιλαμβάνετε σε κάθε τέτοιο υλικό που κατεβάζετε τα συγγραφικά δικαιώματα, τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα επί σημάτων και τυχόν απαγορεύσεις. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε υλικό που έχετε κατεβάσει για εμπορικούς σκοπούς. Τροποποίηση των στοιχείων ή χρήση των στοιχείων για οιοδήποτε άλλο σκοπό συνιστά παραβίαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της oriflame-anni ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Το “ oriflame-anni.gr“ και τα λοιπά σήματα, επωνυμίες, σήματα υπηρεσιών και προϊόντων και λογότυπα της oriflame-anni που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα oriflame-anni είναι σήματα της σελίδας oriflame-anni. Απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα σήματά μας ή άλλο περιεχόμενο στην ιστοσελίδα oriflame-anni.gr, εκτός αν ρητά ορίζεται τούτο στους παρόντες Όρους Χρήσης.
 
Πίνακας Ανακοινώσεων και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Η oriflame-anni μπορεί να παρέχει διάφορα στοιχεία (features) σε τμήμα της ιστοσελίδας της (αναφερόμενο εφεξής ως Interactive Medium «Μέσο Αλληλεπίδρασης»), όπως πίνακες ανακοινώσεων ή λειτουργίες/υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ενημερώνουμε ότι απαγορεύεται να υποβάλλετε οιοδήποτε στοιχείο το οποίο είναι παράνομο, επιβλαβές, ενοχλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, εκδηλώνει μίσος, υβριστικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, πορνογραφικό, βλάσφημο, αισχρό, αναξιοπρεπές, με ρητές σεξουαλικές αναφορές, ή το οποίο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αντικειμενικά θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα, θα γεννούσε αξιώσεις αστικής ευθύνης ή θα παραβίαζε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο. Παρακαλείστε να μην υποβάλλετε στοιχεία τα οποία προστατεύονται από πνευματική ιδιοκτησία, ευρεσιτεχνία ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας άνευ της αδείας του κυρίου ή κατόχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή της ευρεσιτεχνίας. Δεν επιτρέπεται το Μέσο Αλληλεπίδρασης να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς. Επίσης, δεν επιτρέπεται η υποβολή στοιχείων προκειμένου να αποσπάσετε χρηματικά ποσά ή να προωθήσετε, διαφημίσετε ή παροτρύνετε την πώληση οιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών. Απαγορεύεται ρητά η προσέλκυση άλλων επισκεπτών της ιστοσελίδας oriflame-anni προκειμένου να γίνουν μέλη οποιασδήποτε εμπορικής υπηρεσίας on-line ή άλλου οργανισμού. Κάθε πληροφορία ή στοιχείο που υποβάλλετε στη ιστοσελίδα oriflame-anni.gr μέσω του Μέσου Αλληλεπίδρασης θα θεωρείται κοινό και μη εμπιστευτικό και μπορεί να χρησιμοποιείται από την oriflame-anni.gr χωρίς περιορισμό. Περαιτέρω, όταν παρέχετε πληροφορίες ή στοιχεία μέσω της ιστοσελίδας oriflame-anni.gr (δηλαδή μέσω chat, πινάκων ανακοινώσεων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαμαρτυριών ή άλλως), παραχωρείτε στην oriflame-anni.gr διεθνώς, συνεχές, άνευ ανταλλάγματος, ανέκκλητο και μη αποκλειστικό δικαίωμα καθώς και την άδεια να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, τροποποιεί, εκδίδει, δημοσιεύει, δημιουργεί παράγωγα έργα και διανέμει τις πληροφορίες αυτές ή στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή και μέσο είτε τώρα ή μετέπειτα. Παρά τα ανωτέρω, η oriflame-anni θα χειρίζεται όλα τα προσωπικά στοιχεία (δηλαδή ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου). Διατηρούμε το δικαίωμα να εκδίδουμε οποιαδήποτε υποβληθέντα στοιχεία και να επιλέγουμε εάν τα υποβληθέντα αυτά στοιχεία θα περιλαμβάνονται ή όχι στο Μέσο Αλληλεπίδρασης κατά την απόλυτη ευχέρειά μας. Το Μέσο Αλληλεπίδρασης περιλαμβάνει γνώμες, δηλώσεις και άλλα περιεχόμενα τρίτων μερών. Η oriflame-anni.gr δεν ευθύνεται για την προβολή, παρακολούθηση ή διακρίβωση του περιεχομένου αυτού περιλαμβανομένων της ακρίβειας, αξιοπιστίας ή συμμόρφωσής του με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους νόμους. Τυχόν γνώμες, δηλώσεις ή άλλα περιεχόμενα που εκφράζουν τρίτα μέρη αποτελούν γνώμες και δηλώσεις αυτών των τρίτων μερών και όχι της oriflame-anni. Η oriflame-anni δεν ευθύνεται για καμία τέτοια γνώμη, δήλωση ή άλλο στοιχείο που αποστέλλεται στο Μέσο Αλληλεπίδρασης ή το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω αυτού.
Χρήστες
Εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης, τα στοιχεία παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα αποκλειστικά με σκοπό την προώθηση προϊόντων. Η ιστοσελίδα λειτουργεί και ελέγχεται από την oriflame-anni και η oriflame-anni δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση σχετικά με το αν τα στοιχεία που περιέχει αυτή η ιστοσελίδα είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα προς χρήση και σε άλλες ιστοσελίδες. Όσοι επιλέγουν να εισέλθουν στην ιστοσελίδα αυτή μέσω άλλων ιστοσελίδων, πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν να συμμορφώνονται με τοπικούς νόμους, εάν και εφόσον τοπικοί νόμοι εφαρμόζονται.
 
Απαλλαγή από Ευθύνες
Η ιστοσελίδα της oriflame-anni.gr υφίσταται ως έχει. Η oriflame-anni δεν παρέχει κανενός είδους εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σιωπηρές διαβεβαιώσεις κυριότητας, διαβεβαιώσεις περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η oriflame-anni δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση ή πληρότητα οποιουδήποτε στοιχείου που περιέχεται στην ιστοσελίδα oriflame-anni.gr ή το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω αυτής. Η oriflame-anni δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας της θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών. Εάν λάβετε υπόψη σας, ή χρησιμοποιήσετε τέτοιο στοιχείο, θα φέρετε μόνοι τον κίνδυνο. Η oriflame-anni δεν διαβεβαιώνει ούτε εγγυάται ότι η ιστοσελίδα oriflame-anni.gr θα είναι προσβάσιμη κατά πάντα χρόνο, ότι θα είναι απαλλαγμένη από λάθη, ότι θα διορθώνονται τυχόν ελαττώματα, ή ότι η ιστοσελίδα oriflame-anni.gr ή οι διακομιστές (servers) που επιτρέπουν την πρόσβαση είναι απαλλαγμένοι ιών ή άλλων επιβλαβών συστατικών. Η oriflame-anni δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί οποιαδήποτε ζημία, ή βλάβη οφειλόμενη σε ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλους λόγους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιούν οι χρήστες για την πρόσβαση ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Σε περίπτωση που κατά το εφαρμοστέο δίκαιο δεν επιτρέπεται ο περιορισμός ή αποκλεισμός της ευθύνης, ο ανωτέρω περιορισμός ή αποκλεισμός ευθύνης δεν θα τυγχάνει εφαρμογής σε σας.
Περιορισμός Ευθύνης
Σε καμία περίπτωση η oriflame-anni δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές, ή διαφυγόντα κέρδη, που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας oriflame-anni.gr, ακόμα και αν η oriflame-anni, έχει ενημερωθεί από συμβούλους σχετικά με το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών, σε περίπτωση που οι ζημίες αυτές οφείλονται σε γεγονός ανωτέρας βίας ή σε άλλα γεγονότα που βρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου της oriflame-anni.
Σε περίπτωση που κατά το εφαρμοστέο δίκαιο δεν επιτρέπεται ο περιορισμός ή αποκλεισμός της ευθύνης, ο ανωτέρω περιορισμός ή αποκλεισμός ευθύνης δεν θα τυγχάνει εφαρμογής σε σας.
Αποζημίωση
Υπέχετε ευθύνη να αποζημιώσετε την oriflame-anni, για οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, περιλαμβανομένων εύλογων επαγγελματικών αμοιβών συμβούλων, που γεννάται ή προκύπτει από στοιχεία ή πληροφορίες που υποβάλλετε, αποστέλλετε ή μεταφέρονται δια του Μέσου Αλληλεπίδρασης, από τη χρήση που κάνατε της ιστοσελίδας oriflame-anni.gr, από τη σύνδεση με την ιστοσελίδα oriflame-anni.gr, από την εκ μέρους σας παραβίαση των Όρων Χρήσης ή την εκ μέρους σας παραβίαση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων.
Διάφορα
Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο με εξαίρεση τις αρχές των κανόνων συγκρούσεων του δικαίου αυτού. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας και δια της παρούσης συναινείτε και υποβάλλεστε στην αρμοδιότητα αυτών των δικαστηρίων για τους σκοπούς επίλυσης οποιασδήποτε τέτοιας διαφοράς. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων είναι παράνομη, άκυρη ή για οιοδήποτε λόγο ανεφάρμοστη, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει την ισχύ και εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης.
Εγγραφή στο site των Αντιπροσώπων
Μπορείτε να εγγραφείτε στην σελίδα των Consultants (μελών) oriflame-anni.gr, από όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα που αφορούν τους Consultants (μέλη) και τους Sales Partners, να έχετε ηλεκτρονική πρόσβαση σε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό και να κατεβάζετε χρήσιμα εργαλεία online προώθησης.
Για την εγγραφή στο site απαιτείται ο κωδικός αριθμός μέλους και ο ορισμός προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password).
Με την εγγραφή σας αποδέχεστε τους όρους χρήσης του site και τη Δήλωση Ασφαλείας και Απορρήτου, όπως θα ισχύουν κάθε φορά. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που σας ζητούνται (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση παραλαβής κτλ), να τα ενημερώνετε επιμελώς και να τα διατηρείτε έγκυρα, ακριβή και αληθή.
Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας του προσωπικού κωδικού πρόσβασης και του ονόματος χρήστη, καθώς και για κάθε είσοδο, χρήση, αλλαγή, ενημέρωση και εν γένει οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης λογαριασμού ή άλλη πράξη που διενεργείται από τον προσωπικό τους λογαριασμό. Η oriflame-anni δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία οφειλόμενη σε παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, σε κακή διαχείριση ή σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Η oriflame-anni διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στο site σε περίπτωση ανάρμοστης χρήσης ή παραβίασης των παρόντων όρων χωρίς προειδοποίηση.
ΑΓΟΡΕΣ ORIFLAME
Παραγγελία προϊόντων
Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον ανεξάρτητο συνεργάτη της Oriflame και να ενημερωθείτε για τα προϊόντα της Oriflame και τους τρόπους παραγγελίας. O Αντιπρόσωπος θα σας ενημερώσει σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων της Oriflame και τη διαθεσιμότητά τους. Μπορείτε να δείτε τα προϊόντα της Oriflame και μέσω διαδικτύου, εδώ https://gr.oriflame.com/products/digital-catalogue-current?store=10653&PageNumber=1
Εάν θέλετε να γίνετε κι εσείς Αντιπρόσωπος της Oriflame, εγγραφείτε στο:
https://bit.ly/3ksmtEq

 

Εκτέλεση παραγγελιών – Έξοδα αποστολής – Παράδοση προϊόντων
Ως προς το χρόνο εκτέλεσης των παραγγελιών σας και τις διευθετήσεις της παράδοσης των προϊόντων, θα ενημερωθείτε από τον Αντιπρόσωπο που σας εξυπηρετεί.
Επιστροφές προϊόντων / Δικαίωμα υπαναχώρησης
Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει αζημίως και χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την πραγματοποίηση της αγοράς.
H Oriflame παρέχει 100% ικανοποιητική υπόσχεση, ώστε εάν δεν σας αρέσει κάποια από τις αγορές σας για οποιοδήποτε λόγο μπορείτε απλώς να την επιστρέψετε και να λάβετε πίσω τα χρήματα που καταβάλατε. Η Εγγύηση της Oriflame ισχύει επιπροσθέτως των βασικών δικαιωμάτων σας και σας παρέχει το δικαίωμα ακύρωσης εν όλω ή εν μέρει της παραγγελίας σας.
Τα προϊόντα μπορούν να επιστρέφονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Εγγύηση Ικανοποίησης ή σε κάθε περίπτωση σε διάστημα που δεν είναι μικρότερο από το διάστημα που προβλέπει ο νόμος. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει την τελευταία ημέρα της καμπάνιας εντός της οποίας δικαιούστε να υπαναχωρήσετε, σύμφωνα με την Εγγύηση Ικανοποίησης της Oriflame ή σε κάθε περίπτωση σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας
– που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών ή
– που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού σε περίπτωση που με μία παραγγελία παραγγείλατε περισσότερα προϊόντα παραδιδόμενα χωριστά.
Ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες ισχύος κάθε Καμπάνιας από τη σελίδα του καταλόγου oriflame-kritikaki.
Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Επισημαίνουμε ότι εσείς φέρετε το βάρος απόδειξης ότι ασκήσατε εμπρόθεσμα το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Οφείλετε να επιστρέψετε τα προϊόντα στην Oriflame χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα προϊόντα πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών. Δεν επιβαρύνεστε με τυχόν έξοδα ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη επιστροφής, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά με τον Αντιπρόσωπο.
Συνέπειες της υπαναχώρησης
Εάν υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, ο Αντιπρόσωπος οφείλει να σας επιστρέψει τα χρήματα που εισέπραξε από εσάς για τα προϊόντα που επιστρέφετε, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον τρόπο παράδοσης που συμφωνήσατε με τον Αντιπρόσωπο), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθεί την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την αγορά. Ο Αντιπρόσωπος οφείλει να εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό. Ο Αντιπρόσωπος δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι τα στείλατε πίσω, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το νόμο εσείς φέρετε το βάρος απόδειξης ότι ασκήσατε εμπρόθεσμα το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοσή τους (π.χ. κρέμες, αρώματα κλπ.)
– στα εσώρουχα και μαγιό για λόγους προστασίας της υγείας και για λόγους υγιεινής
– για αγορές εκτός εμπορικού καταστήματος που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 30 ευρώ
και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου για την προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, οφείλετε να παραδίδετε τα προϊόντα καθώς και τυχόν έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. οδηγίες χρήσης, συνοδευτικά έντυπα κλπ) άθικτα και σε άριστη κατάσταση.
Η Εγγύηση Ικανοποίησης της Oriflame, όπως ισχύει κάθε φορά, προβλέπει πρόσθετες δυνατότητες επιστροφής προϊόντων σε σχέση με τις δυνατότητες που προβλέπει η νομοθεσία.
Υπενθυμίζουμε ότι η Oriflame ευθύνεται για τα ελαττωματικά προϊόντα σύμφωνα με το αρθρ. 6 του ν. 2251/1994, καθώς και για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. ΑΚ. H Εγγύηση ικανοποίησης της Oriflame, καθώς και η ευθύνη της για την ασφάλεια των προϊόντων της αφορούν μόνο προϊόντα που φέρουν τα σήματα της Oriflame και πωλούνται από την Oriflame Ελλάδας βάσει σχετικών νόμιμων παραστατικών.
Εάν είστε μέλος, μπορείτε να ενημερώνεστε για τα προϊόντα και τις προσφορές της Oriflame από τις μπροσούρες που λαμβάνετε σε κάθε καμπάνια αλλά και μέσω Διαδικτύου, στη σελίδα www. oriflame-kritikaki.gr, και να υποβάλετε τις παραγγελίες σας με τους ακόλουθους τρόπους:
Τηλεφωνικές παραγγελίες
Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Oriflame 7 μέρες την εβδομάδα, όλο το 24ώρο (210 3362030 και 801 11 68 801) και να υποβάλλετε τις παραγγελίες σας μέσω τηλεφώνου.
Online παραγγελίες
Μπορείτε να υποβάλλετε τις παραγγελίες σας και online μέσω της σελίδας www. oriflame-anni.gr. Η παραγγελία στην σελίδα oriflame-anni.gr προϋποθέτει την προηγούμενη εγγραφή και ενεργοποίηση του κωδικού μέλους, καθώς και την ηλεκτρονική εγγραφή στην σελίδα .
Ενημερωμένοι Όροι & Προϋποθέσεις και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Παρακαλούμε σημειώστε ότι κάνουμε σημαντικές αλλαγές στο Συμφωνητικό Consultants (οι Όροι & Προϋποθέσεις) και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 Προσοχή 
Η Oriflame καθιερώνει δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας , προκειμένου να υποστηρίξει καλύτερα τους Consultants, να βελτιώσει την αποδοτικότητα της εταιρείας και να εντοπίσει ευκαιρίες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι οι πωλήσεις και ορισμένες άλλες εμπορικές δραστηριότητες θα γίνονται σε πολλές αγορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μια οντότητα της Oriflame, την Oriflame Holdings BV (Ολλανδία) (OHBV). Για εσάς σημαίνει ότι θα αγοράζετε προϊόντα από και θα πληρώνετε στην OHBV και οποιαδήποτε αποζημίωση θα καταβάλεται επίσης από τη OHBV. Λόγω αυτών των αλλαγών από την 1η Απριλίου 2020 το https://gr.oriflame.com/ θα λειτουργεί από την Oriflame Holdings B.V.
Εάν επιθυμείτε να παραμείνετε ως εγγεγραμμένος Consutlant της Oriflame και να συνεχίσετε την ιδιότητά σας ως μέλος, θα θέλαμε να μας δηλώσετε την αποδοχή σας ως προς τη Σύμβαση Consultant και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Με την επιλογή αυτή συμφωνείτε με τον άμεσο τερματισμό της Σύμβασης Consultant με την Oriflame Hellas Sole Shareholder Limited και αποδέχεστε τη Σύμβαση Consultant (τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας) με την OHBV. Η αποδοχή της Σύμβασης Consultant με την OHBV υπεισέρχεται όποιων προηγούμενων συμφωνητικών, εκπροσώπησης ή δράσεων που είχατε πριν με την Hellas Sole Shareholder Limited.
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ORIFLAME
————————— ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CONSULTANT με την OHBV ——————–
Για τη διευκόλυνσή σας παρακαλούμε όπως κατεβάσετε ή και εκτυπώσετε τη Σύμβαση Consultant και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Αίτηση Εγγραφής Μέλους
Όροι και Προϋποθέσεις
Οι Παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής οι «Όροι»), το Success Plan (συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Δεοντολογίας και των Κανόνων Συμπεριφοράς), τα Εμπορικά Προγράμματα και οι Πολιτικές και οι Διαδικασίες συνιστούν τους κανόνες, τις αρχές, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μελών της Oriflame, και σωρευτικά συνιστούν, όταν τα αποδεχτείτε, μία δεσμευτική σύμβαση (εφεξής η «Σύμβαση» ή η «Σύμβαση Μέλους») μεταξύ της ORIFLAME HOLDINGS BV, με έδρα στην Ολλανδία, κτίριο A Bolduc, Utopialaan 52, 5232 CE ‘s-Hertogenbosch, με Ελληνικό ΑΦΜ: EL 996797580 (εφεξής η «Oriflame», «εμείς») και υμών (εφεξής «εσείς», το «Μέλος της Oriflame», το «Μέλος») και υπερισχύει κάθε άλλης και όλων των προηγούμενων συμβάσεων, δηλώσεων ή υποχρεώσεων. Σας έχουμε παράσχει αντίγραφα των εγγράφων αυτών και σας συμβουλεύουμε να τα εκτυπώσετε ή να τα αποθηκεύσετε και να κρατήσετε αντίγραφο των παρόντων Όρων καθώς και όλων των λοιπών εγγράφων που απαρτίζουν την Σύμβαση.
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Όρων. Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης τους βρίσκεται στο τέλος των Όρων. Για τέτοιου είδους αλλαγές θα σας ενημερώνουμε με τον τρόπο που ορίζεται στους Όρους. Είστε υπεύθυνοι να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές.
ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι ορισμοί χρησιμοποιούνται σ’ αυτούς τους Όρους:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
Κώδικας Δεοντολογίας και Κανόνες Συμπεριφοράς: το σύνολο των δεσμευτικών κανόνων, που συνιστούν μέρος του Success Plan της Oriflame, που διέπουν τη συμπεριφορά των Μελών προς την Oriflame, προς τους Πελάτες καιπρος τα άλλα Μέλη της Oriflame.
Πελάτης: κάθε φυσικό πρόσωπο, είτε έχει εγγραφεί ως μέλος στην Oriflame είτε όχι, ο οποίος αγοράζει Oriflame Προϊόντα online μέσω απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης (για παράδειγμα, μέσω της ιστοσελίδας) ή offline (π.χ. μέσω τηλεφώνου) και ο οποίος, λειτουργώντας έτσι, ενεργεί εκτόςεμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας
Oriflame Κατάλογος, Κατάλογος: ένα έντυπο ή ένα ηλεκτρονικό φυλλάδιο που εκδίδεται περιοδικά από την Oriflame, το οποίο συμπεριλαμβάνει τις προσφορές προϊόντων της Oriflame
Περίοδος Καταλόγου: η περίοδος που αναγράφεται στο εξώφυλλο του κάθε καταλόγου, κατά την οποία οι προσφορές του συγκεκριμένου Oriflame Καταλόγου ισχύουν
Εμπορικά Προγράμματα: τα προγράμματα μάρκετινγκ και πωλήσεων που υποστηρίζονται κατά καιρούς από την Oriflame.
Όμιλος Oriflame (Oriflame Group): Oriflame Holdings AG, η μητρική εταιρεία, καθώς και κάθε οντότητα που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της Oriflame
Προϊόντα Oriflame, Προϊόντα: τα καλλυντικά και τα συναφή αξεσουάρ, καθώς και ορισμένα διατροφικά συμπληρώματα που προσφέρονται προς πώληση στο πλαίσιο των Εμπορικών Σημάτων Oriflame∙ ο Κατάλογος περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών.
Oriflame Success Plan ή Success Plan: το έγγραφο που συμπεριλαμβάνει το πρόγραμμα αποζημιώσεων της Oriflame, των Κώδικα Δεοντολογίας και τους Κανόνες Συμπεριφοράς και αποτελεί μέρος της Σύμβασης Μέλους. Μπορείτε να κατεβάσετε αντίγραφο του Success Plan εδώ: σύνδεσμος
Φυλλάδιο Oriflame: το έγγραφο που εξηγεί γρήγορα και εύκολα τα προνόμια που απολαμβάνει κανείς από την συνεργασία με την Oriflame – Τα Προϊόντα Oriflame και την ευκαιρία κέρδους που προσφέρουμε. Βασιζόμενο στο Success Plan της Oriflame, το παρόν αποτελεί ευσύνοπτη, απλή και εύληπτη έκδοση.
Εμπορικά σήματα Oriflame: το όνομα της Oriflame, το λογότυπο της Oriflame και τα ονόματα των προϊόντων ή οι σειρές προϊόντων, πουπαράγει, τα οποία , διαθέτει, πωλεί ή διανέμει στην αγορά η Oriflame.
Πολιτικές & Διαδικασίες: οι πολιτικές και οι διαδικασίες που σχετίζονται με τα προνόμια του προγράμματος αποζημίωσης, καθώς και οι παραλλαγές του Success Plan προς συμμόρφωση με τοπικές πολιτικές, που αποτελούν μέρος της Σύμβασης Μέλους.
Τιμές: οι τιμές των προϊόντων της Oriflame που ορίζονται από την Oriflame και αναρτώνται στους τιμοκαταλόγους, ισχύουν τη στιγμή της «τοποθέτησης» της παραγγελίας
Περιοχή: Ελλάδα
Προσωπικά Δεδομένα: τα στοιχεία που παρέχετε εσείς κατά την εγγραφή σας ως Μέλος στην Oriflame, καθώς και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με εσάς που μπορεί να συγκεντρώσουμε ή που εσείς μπορεί κατά καιρούς να μας παρέχετε.
Προσωπικές Πληροφορίες: πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους Πελάτες, τα Μέλη της Oriflame και άλλους τρίτους των οποίων τις πληροφορίες συγκεντρώνετε εσείς ή με άλλο τρόπο επεξεργάζεστε κατά την συνεργασία σας με την Oriflame.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
Θα εγγραφείτε ως Μέλος της Oriflame αφού γίνει δεκτή από εμάς η παρούσα αίτησή σας και σας χορηγηθεί κωδικός μέλους. Οι όροι της αποδοχής σας ως μέλους της Oriflame,ορίζονται στην ενότητα «Κανόνες Εγγραφής» των Κανονισμών Συμπεριφοράς. Έχουμε το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια να αποδεχτούμε ή να απορρίψουμε οποιαδήποτε αίτηση εγγραφής.
Μπορεί να σας χρεώσουμε με μια αρχική διαχειριστική χρέωση κατά την εγγραφή σας που περιλαμβάνει το κόστος ενός σετ εκκίνησης, που περιέχει μια σειρά από προϊόντα, έγγραφα και εγχειρίδια για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε την συνεργασία σας μαζί μας – που θα σας χρεωθεί με το πρώτο σας τιμολόγιο αγοράς. Σε κάθε επέτειο της εγγραφής σας, ενδέχεται επίσης να σας χρεώνουμε με μία ετήσια διαχειριστική χρέωση ανανέωσης. Ως μέρος των Εμπορικών μας Προγραμμάτων και των προωθήσεων μάρκετινγκ, διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια, να χρεώνουμε ή να μην χρεώνουμε για τυχόν σετ εκκίνησης ή για την ετήσια ανανέωση της διαχειριστικής χρέωσης, καθώς και να τροποποιούμε, να αφαιρούμε ή να προσθέτουμε τυχόν προϋποθέσεις εγγραφής, οι οποίες θα σας κοινοποιούνται καταλλήλως εκ των προτέρων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
Η παρούσα Σύμβαση λήγει με την συμπλήρωση έτους από την ημερομηνία της εγγραφής σας. Θα πρέπει να αιτηθείτε την ανανέωση της Σύμβασης καταβάλλοντας την ετήσια διαχειριστική χρέωση ανανέωσης για το έτος που ακολουθεί. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να αποδεχτούμε ή να απορρίψουμε αίτηση ανανέωσης. Κάθε ετήσια ανανέωση της παρούσας Σύμβασης θα πραγματοποιείται βάσει των εκάστοτε ισχυόντων όρων Σύμβασης και η αίτηση ανανέωσης σας συνιστά την αποδοχή εκ μέρους σας των εκάστοτε ισχυόντων όρων της Σύμβασης.
Στην περίπτωση που δεν έχετε τοποθετήσει παραγγελία μαζί μας είτε (i) κατά την 12μηνη περίοδο μετά την εγγραφή σας ή (ii) για 12 μήνες μετά την τοποθέτηση της τελευταίας σας παραγγελίας, η Σύμβαση Μέλους σας λήγει αυτόματα.
Τόσο εσείς όσο και η Oriflame μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα Σύμβαση Μέλους όπως ορίζεται κατωτέρω στους Όρους.
Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωπική και δεν μπορεί να εκχωρηθεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Oriflame.
Εάν, κατ΄ εξαίρεση, καταχωρίσετε ένα άτομο που χορηγείτεγια λογαριασμό του, θα υποθέσουμε ότι έχετε λάβει την συγκατάθεση του. Δεν επιτρέπονται μη εξουσιοδοτημένες καταχωρίσεις. Θα σας καταστήσουμε πλήρως υπεύθυνους για τυχόν αξιώσεις, έξοδα και ποσά που προκύπτουν λόγω αυτής της εγγραφής. Επιπλέον, το πρόσωπο που έχετε καταχωρίσει μπορεί να έχει αξιώσεις εναντίον σας βάσει των εφαρμοστέων νόμων περί απορρήτου και του αστικού δικαίου. Ενδέχεται επίσης να υποβληθείτε σε ποινικές διαδικασίες σε ορισμένες περιπτώσεις.
Κατόπιν της εγγραφής σας:
Θα έχετε το δικαίωμα να αγοράζετε Προϊόντα Oriflame σύμφωνα με τους παρόντες Όρους καθώς και να χρησιμοποιείτε και να απολαμβάνετε άλλα προνόμια που ορίζονται στο Success Plan της Oriflame και στα τυχόν άλλα Εμπορικά Προγραμμάτα, και
Θα υποχρεούστε να συμμορφώνεστε πλήρως με τη Σύμβαση Μέλους συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων. Οι παρόντες Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης Μέλους σας. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των παρόντων Όρων και κάθε άλλου εγγράφου που αποτελεί μέρος της Σύμβασης Μέλους, οι παρόντες Όροι θα υπερισχύουν.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (COOLING OFF) ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Ή ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΑΣ.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να λύσετε την Σύμβαση Μέλους σας χωρίς να επικαλεστείτε οποιοδήποτε λόγο και χωρίς καμία ποινή αποστέλλοντας μας έγγραφη ενημέρωση της λύσηςτης σύμβασης στην διεύθυνση μας που αναφέρεται στην αρχή των παρόντων Όρων. Από την στιγμή που θα λάβουμε την ενημέρωση σας θα αναγνωρίσουμε την παραλαβή του αιτήματος σας περί λύσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Έντυπο Ανάκλησης για να μας ενημερώσετε για την παραίτηση σας.
Εάν προβείτε στη λύση της Σύμβασης Μέλους σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών μετά την εγγραφή σας, θα σας επιστρέψουμε όλα τα κόστη και τα έξοδα και θα αποδεχτούμε τηνακύρωση των υπηρεσιών που παραγγείλατε και τις οποίες δεν παραλάβατε και την επιστροφή όλων των Προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και διαφημιστικών υλικών, των εγχειριδίων επιχειρήσεων και των κιτ) που αγοράσατε. Τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα πρέπει να επιστραφούν σε εμάς στη διεύθυνση ΕΓΕΟΥ 37 – ΘΕΣΗ ΚΑΡΕΛΑ-ΚΟΡΩΠΗ, 19441, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ με δική σας επιβάρυνση εντός 21 ημερών από την ημερομηνία της ακύρωσης. Για λόγους ασφάλειας και υγιεινής, ενδέχεται να αρνηθούμε την αποδοχή καλλυντικών Προϊόντων που έχουν αποσφραγιστεί όταν αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα αυτά δεν βρίσκονται πλέον στην ίδια κατάσταση με εκείνη που βρίσκονταν κατά τη στιγμή της αγοράς. Τα ποσά που καταβλήθηκαν για αυτά τα προϊόντα θα επιστραφούν κατά την παράδοση των Προϊόντων ή αμέσως εάν τα Προϊόντα δεν έχουν ακόμη παραδοθεί από εμάς.3.3. Αν λύσετε την Σύμβαση μετά την πάροδο 14 ημερών από την ημερομηνία της εγγραφής σας , τότε:
(α) Θα σας επιστρέψουμε οποιαδήποτε έξοδα ή χρεώσεις καταβάλλατε εντός 30 ημερών πριν από την λύση της σύμβασης (i) για να γίνετε ή να παραμείνετε Μέλος (συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων ανανέωσης) ή/και (ii) για οποιαδήποτε επιπρόσθετη υπηρεσία που προσφέρθηκε από εμάς (όπως η online εκπαίδευση, ηλεκτρονικό εμπόριο ή αποστολή), υπό την προϋπόθεση ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε από την επιστροφή τις προμήθειες που καταβλήθηκαν σε εσάς σχετικά με τις χρεώσεις, και
(β) μπορείτε να μας επιστρέψετε με δική σας επιβάρυνση τυχόν προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και διαφημιστικών υλικών, των εγχειριδίων επιχειρήσεων και των κιτ) τα οποία αγοράσατε σύμφωνα με το εμπορικό μας σύστημα εντός 12 μηνών πριν από την λύση της Σύμβασης σας και τα οποία παραμένουν απούλητα και θα σας καταβάλλουμε την τιμή (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) την οποία καταβάλλατε για τα εν λόγω προϊόντα μείον, όταν η κατάσταση των προϊόντων αυτών έχει επιδεινωθεί λόγω πράξης ή παράλειψης, ποσού ίσου με την απομείωση της αξίας τους που προκύπτει από μια τέτοια υποβάθμιση καθώς και μια λογική χρέωση μεταφοράς.
ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
A. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μπορείτε να τοποθετήσετε τις παραγγελίες σας από τον Κατάλογο με επιλογή των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε. Η τοποθέτηση της παραγγελίας θεωρείται ότι είναι μια δήλωση της επιθυμίας σας προς την Oriflame για να αγοράσετε τα επιλεγμένα προϊόντα.
Μια παραγγελία θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν τα ακόλουθα βήματα έχουν ολοκληρωθεί:
Εάν η παραγγελία γίνεται τηλεφωνικά, όταν πείτε στον υπάλληλο της Εξυπηρέτησης Πελατών της Oriflame ποιά προϊόντα επιθυμείτε να αγοράσετε και αυτός έχει κάνει τη σχετική καταχώριση ή
εάν η παραγγελία γίνεται online, όταν έχετε επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε, χρησιμοποιώντας την επιλογή “προσθήκη στο καλάθι αγορών”, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να επανεξετάσετε και να τροποποιήσετε το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών, αλλάζοντας την ποσότητα των προϊόντων ή προβαίνοντας στην διαγραφή ή την αφαίρεση ολόκληρου του περιεχομένου του καλαθιού αγορών,
εάν έχετε δώσει τα απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα για να είναι δυνατή η παράδοση και έχετε αποδεχθεί ότι η Oriflameμπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για τους σκοπούς που ορίζονται στην πολιτική της περί απορρήτου,και
εάν έχετε επιλέξει τη μέθοδο που προτιμάτε για την παράδοση και πληρωμή.
Μετά την τοποθέτηση της ηλεκτρονικής παραγγελίας σας , αυτή δεν μπορεί να αλλάξει μέσω της ιστοσελίδας, αλλά θα πρέπεινα επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 2106811191, customer.service@oriflame.gr.
Όταν η Oriflameαποδεχθεί την παραγγελία σας, θα σας σταλεί επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω e-mail, οπότε η παραγγελία αγοράς θα είναι σε ισχύ. Η Oriflame μπορεί να αρνηθεί την παραγγελία σας χωρίς να αναφέρει κάποιον λόγο. Σε αυτήν την περίπτωση θα επιστρέψει στο ακέραιο οποιαδήποτε πληρωμή έχετε ήδη κάνει.
Εκτός από την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας θα λάβετε μια λίστα με τα προϊόντα της παραγγελίαςσας. Η λίστα παραγγελίας περιέχει περίληψη των προϊόντων που θα σας αποσταλούν. Επίσης, περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές προϊόντων και σχετικά ζητήματα.
Εάν τοποθετείτε την παραγγελία σας ηλεκτρονικά (online), σημειώστε τα ακόλουθα:
4.6.1. Η συναφθείσα παραγγελία δεν θα είναι καταχωρημένη ή προσβάσιμη. Τα τμήματα αυτής της παραγγελίας θα αποτελούν την παραγγελία σας και οι Όροι αυτής της ιστοσελίδας (που μπορεί να έχουν αποθηκευτεί ή εκτυπωθεί) ή όπως μπορεί να έχουν επικοινωνηθεί από την Oriflame με κάθε άλλο τρόπο επικοινωνίας,
4.6.2. η παραγγελία μπορεί να γίνει μόνο στα ΑΓΓΛΙΚΑ και όχι σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα,
4.6.3. η Oriflame εφαρμόζει τους Κώδικες Δεοντολογίας που ορίζονται στο άρθρο 9 των Όρων.
4.7 Οι παραγγελίες που έχουν ολοκληρωθεί και πληρωθεί δεν μπορούν να ακυρωθούν, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στον όρο 5.
4.8 Οι παραγγελίες μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός μερικών περιορισμένων χρόνων μη διαθεσιμότητας κατά τον χρόνο κλεισίματος του Καταλόγου Περιόδου, όταν ενημερώνουμε τον Κατάλογο.
4.9. Δεν είναι όλα τα προϊόντα διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Εάν ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο κατά τη στιγμή που κάνετε την παραγγελία σας, η Oriflame θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας ενημερώσει πριν ολοκληρωθεί αυτή, έτσι ώστε να μπορείτε να αλλάξετε ή να εγκαταλείψετε την παραγγελία.
4.10 Ο Κατάλογος μπορεί περιστασιακά, και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, να μην είναι διαθέσιμος λόγω συντήρησης ή για διάφορους τεχνικούς λόγους. Η Oriflame δεν θα είναι υπεύθυνη για το κώλυμα και θα απορρίψει τυχόν αξιώσεις για τους λόγους αυτούς.
4.11 Ενδέχεται κατ’ εξαίρεση να σας επιτρέπουμε να τοποθετείτε παραγγελίες για άλλους χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο εργαλείο online. Αυτό θα καθίσταται δυνατό μόνο για τα Μέλη σας, όπως εξηγείται στο Success Plan της Oriflame και μόνο με βάση τη ρητή συγκατάθεση τους. Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο, θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις που βασίζονται σε μη εξουσιοδοτημένη παραγγελία και γενικά σε τυχόν παραβιάσεις του απορρήτου καθώς και για οποιεσδήποτε δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν για την Oriflame ή το πρόσωπο για το οποίο έχετε τοποθετήσει την παραγγελία.
B. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
4.12 Εκτός απ’ όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στον Κατάλογο αντιπροσωπεύουν την πλήρη τιμή λιανικής πώλησης για τα Προϊόντα τη στιγμή της παραγγελίας. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε τοπικό νόμισμα και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
4.13 Η Oriflame διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις Τιμές ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, αλλά κάθε αλλαγή στις τιμές των προϊόντων που θα επιλέξετε πριν από την παραγγελία σας δεν θα αποτελέσουν μέρος της, εκτός αν συμφωνήσουμε ρητά ότι θα αποτελούν.
4.14 Οι Τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης και άλλες χρεώσεις και επιβαρύνσεις που αναφέρονται σαφώς ως πρόσθετες επιβαρύνσεις της τιμής κατά τη διαδικασία παραγγελίας και μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη μέθοδο παράδοσης που θα επιλέξετε. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Τιμές μπορεί να ποικίλλουν από καιρό σε καιρό ως αποτελέσμα επιβαρύνσεων, φόρων, υποχρεώσεων, βαρών ή κρατικών χρεώσεων επί των Προϊόντων και ανάλογα με τις δραστηριότητες του Μέλους στο πλαίσιο κάθε Σύμβασης Μέλους, ως αποτέλεσμα είτε νέων κανονισμών ή απόφασης οποιασδήποτε αρχής.
4.15 Οι τιμές μπορεί να περιέχουν εκπτώσεις από την Oriflame από καιρό σε καιρό σύμφωνα με το Oriflame Success Plan. Μπορείτε πάντα να υποβάλλετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τους υπολογισμούς Τιμής προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο customer.service@oriflame.gr
4.16 Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, με τραπεζικό έμβασμα ή με άλλα μέσα που αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους. Οι περισσότερες από τις κυριότερες κάρτες πληρωμής γίνονται δεκτές. Κανονικά η πιστωτική σας κάρτα δεν χρεώνεται μέχρι να επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων στο καλάθι αγορών σας. Σε περίπτωση που η πιστωτική σας κάρτα χρεωθεί κατ ‘εξαίρεση, πριν την ολοκλήρωση της αποστολής της παραγγελίας σας, θα υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής δυνάμει των παραγράφων 3.2, 3.3 και 5.3.
4.17 Για τους σκοπούς της είσπραξης πληρωμής, η Oriflame συνεργάζεται με Εισπρακτική/ές Εταιρεία/ες – εξωτερικούς συνεργάτες. Ενδέχεται να δεχτείτε τιμολόγια και επικοινωνία σχετικά με την πληρωμή από αυτόν τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών. Κατά κανόνα, όλα τα τιμολόγια πρέπει να καταβληθούν εντός 14 ημερών σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παρούσα. Καθυστέρηση πληρωμής μπορεί να χρεωθεί σε καθημερινή βάση με διοικητικά έξοδα είσπραξης καθώς και με τα εύλογα έξοδα για την ανάκτηση των χρεών.
4.18 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής συμπεριλαμβανομένου κάθε πιθανού πιστωτικού όρου, μπορούν να δοθούν από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο customer.service@oriflame.gr
4.19 Για την ασφάλεια των online συναλλαγών με κάρτα, όλες οι πληροφορίες πληρωμής είναι κρυπτογραφημένες. Καθώς η Oriflame συνεργάζεται με αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών είσπραξης πληρωμών, η χρήση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας γίνεται με σωστό χειρισμό και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας των δεδομένων σε πληρωμές με κάρτα.
4.20 Εάν παρασχεθεί η δυνατότητα επαναλαμβανόμενων πληρωμών με κάρτα θα μπορείτε να κάνετε τη σχετική επιλογή και να εγγραφείτε για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν την μέθοδο πληρωμής, που σας εξυπηρετεί. Τα ποσά για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληρωμές από την κάρτα σας θα δεσμεύονται κατά τη στιγμή της παραγγελίας, και το ποσό θα χρεωθεί στην κάρτα μου κατά τη στιγμή που η Oriflame θα αποστείλει τα παραγγελθέντα προϊόντα. Θα είστε σε θέση να ανακαλέσετε την επιλογή επαναλαμβανόμενης πληρωμής ανά πάσα στιγμή πηγαίνοντας στη σελίδα του προφίλ σας και κάνοντας κλικ στην καρτέλα πληρωμής με κάρτα.
Γ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
4.21 Τα παραγγελθέντα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν μόνο εντός της Επικράτειας.
4.22 Ο τόπος παράδοσης των προϊόντων θα είναι αυτός που επιλέγεται από εσάς στην παραγγελία σας.
4.23 Η Oriflame θα επεξεργαστεί και θα παραδώσει την παραγγελία σας το συντομότερο δυνατόν, αλλά το αργότερο εντός 30 ημερών από όταν η παραγγελία έχει επιβεβαιωθεί από εμάς. Η Oriflame δεν θα ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση που προκαλείται από περιστάσεις πέρα από τον έλεγχό της.
4.24 Ο κίνδυνος απώλειας των προϊόντων και ο τίτλος ιδιοκτησίας τους θα περάσει σε εσάς κατά την παράδοση τους.
4.25 Η Oriflame δεν θα είναι υπεύθυνη για τη μη παράδοση, λανθασμένη ή καθυστερημένη παράδοση μιας παραγγελίας που οφείλεται σε ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που δώσατε.
4.26 Η Oriflame διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μονομερώς μια παραγγελία σας ανά πάσα στιγμή, αν υποψιαστεί ότι έγινε κατά παράβαση οποιουδήποτε από τους Όρους.
Δ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ
4.27 Η Oriflame εγγυάται ότι τα προϊόντα της έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις Ορθές Παρασκευαστικές Πρακτικές για τα καλλυντικά προϊόντα EN ISO 22716:2007 και τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής της Oriflame.
5.1. Η Oriflame ακολουθεί πιστά τους κανόνες για την επιστροφή προϊόντων που ισχύουν στην Επικράτεια (βλέπε παράγραφο 5.3 για περισσότερες πληροφορίες).
5.2. Με την επιφύλαξη του δικαιώματός σας να ακυρώσετε μια παραγγελία και να επιστρέψετε ένα Προϊόν, κατά την παραλαβή θα πρέπει να ελέγξετε το περιεχόμενό της για να βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχει προϊόντα που ενδέχεται να έχουν υποστεί βλάβη κατά τη μεταφορά. Εσείς, ή το πρόσωπο που παραλαμβάνει τα Προϊόντα στο όνομά σας, πρέπει να ειδοποιήσει το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών αμέσως με την υποβολή αίτησης και περιγραφή της ζημιάς / βλάβης. Μπορείτε επίσης να στείλετε το αίτημα σας μέσω e-mail στο customer.service@oriflame.gr.
5.3. Δικαιώματα της επιστροφής προϊόντων και της επιστροφής χρημάτων
5.3.1. Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία για το Προϊόν (Προϊόντα), χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται κατωτέρω στην παράγραφο 5.3.2. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου, εάν αλλάξετε γνώμη ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να κρατήσετε ένα Προϊόν, μπορείτε να ενημερώσετε την Oriflame για την απόφασή σας να ακυρώσετε την παραγγελία και να λάβετε επιστροφή των χρημάτων σας.
5.3.2. Μπορείτε να ακυρώσετε μια παραγγελία ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μετά από τη λήψη της επιβεβαίωσης της παραγγελίας μέσω e-mail ή αφού η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή προφορικά από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα λάβετε τη φυσική κατοχή του Προϊόντος ή το τελευταίο από τα Προϊόντα, εάν έχετε παραγγείλει περισσότερα από ένα.
5.3.3. Για να ακυρώσετε μια παραγγελία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 2106811191 ή e-mail στο customer.service@oriflame.gr. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα για να μας ενημερώσετε για την ακύρωση σας, το οποίο θα βρείτε εδώ www.oriflame.gr. αλλά δεν υποχρεούστε να το χρησιμοποιήσετε. Αν συμπληρώσετε το online έντυπο και το υποβάλετε μέσω της ιστοσελίδας μας, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση, απόδειξη παραλαβής της εν λόγω ακύρωσης πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορεί να θελήσετε να κρατήσετε ένα αντίγραφο της γνωστοποίησης της ακύρωσης σας για το αρχείο σας. Απλά πρέπει να ασκήσετε το δικαίωμά σας για την ακύρωση της παραγγελίας σας πριν από τη λήξη της προθεσμίας ακύρωσης. Ως εκ τούτου, εάν μας στείλετε ειδοποίηση ακύρωσης μέσω e-mail ή μέσω ταχυδρομείου, στη συνέχεια, η ακύρωση θα ισχύει από την ημερομηνία που στείλατε το e-mail ή από την αποστολή της επιστολής σας. Αν μας καλέσετε να μας ενημερώσετε για την ακύρωση σας, τότε η ακύρωση θα ισχύει από την ημερομηνία που θα τηλεφωνήσετε.
5.3.4. Θα λάβετε την πλήρη επιστροφή του τιμήματος που καταβάλλατε για τα Προϊόντα και για τις ισχύουσες χρεώσεις παράδοσης που καταβάλλατε (εκτός από τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν, αν έχω επιλέξει ένα είδος παράδοσης διαφορετικό από το φθηνότερο τρόπο τυποποιημένης (συνήθους) παράδοσης που προσφέρει η Oriflame). Η Oriflame μπορεί να κάνει μια μείωση της επιστροφής για την απώλεια της αξίας των οποιωνδήποτε Προϊόντων που παρέχονται, εάν προκλήθηκε από δικούς σας μη αναγκαίους χειρισμούς. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που προκύπτει από το χειρισμό εκτός από ό, τι είναι αναγκαίο για να καθοριστεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των Προϊόντων. Η Oriflame θα επεξεργαστεί την επιστροφή που σας οφείλεται το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός (α) 14 ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα που θα λάβουμε πίσω από εσάς οποιαδήποτε προϊόντα που χορηγούνται, ή (β) (αν είναι προγενέστερη) 14 ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα που παρείχατε αποδείξεις ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα ή (γ) εάν δεν παρασχέθηκαν Προϊόντα, 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία στείλατε ειδοποίηση ακύρωσης. Εάν τα προϊόντα επιστραφούν στην Oriflame, επειδή ήταν κατεστραμμένα ή οφείλονται σε λανθασμένη περιγραφή, παρακαλούμε δείτε τον όρο 5.3.5.
5.3.5. Αν μας επιστρέψατε τα Προϊόντα είτε επειδή είναι κατεστραμμένα είτε λόγω λανθασμένης περιγραφής, η Oriflame θα σας επιστρέψει την τιμή των ελαττωματικών προϊόντων στο σύνολό τους, οποιεσδήποτε σχετικές χρεώσεις παράδοσης, καθώς και οιαδήποτε εύλογα έξοδα που θα προκύψουν, κατά την επιστροφή του τεμαχίου σε εμάς.
5.3.6. Η Oriflame μπορεί να σας επιστρέψει το ποσό στην πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται από εσάς για να πληρώσετε, εκτός αν έχετε συμφωνήσει ρητά κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθείτε τυχόν έξοδα ως αποτέλεσμα της επιστροφής.
5.3.7. Εάν τα Προϊόντα προς επιστροφή παραδόθηκαν σε εσάς:
5.3.7.1. θα πρέπει να μας επιστρέψετε τα Προϊόντα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία / πώληση. Η προθεσμία θα έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα προϊόντα πριν λήξει η περίοδος των 14 ημερών,
5.3.7.2. με εξαίρεση την περίπτωση, που τα προϊόντα παραδοθούν κατεστραμμένα, καθώς και την περίπτωση λανθασμένης περιγραφής (σε αυτή την περίπτωση, δείτε την παράγραφο 5.3.5), θα βαρύνεστε με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων και
5.3.7.3. έχετε την νομική υποχρέωση να φυλάξετε τα προϊόντα στην κατοχή σας και να προβείτε σε εύλογη φροντίδα τους, στο διάστημα που τα κατέχετε.
5.3.8. Οι λεπτομέρειες για την νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της ακύρωσης και η εξήγηση για το πώς θα γίνει αυτή, συμπεριλαμβανομένου και του προτεινόμενου Έντυπου Επιστροφής, παρέχονται στον κατάλογο συσκευασίας όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.6.
5.3.9. Αναγνωρίζουμε την υποχρέωση μας να προμηθεύουμε τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στην παραγγελία. Ως καταναλωτής, θα έχετε πάντα τα νόμιμα δικαιώματα σε σχέση με τα Προϊόντα που είναι ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή. Αυτά τα προβλεπόμενα νόμιμα δικαιώματα δεν θίγονται από την πολιτική επιστροφών, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 5.3 και στο παρόν. Συμβουλές για τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιώματά μου στην Επικράτεια διατίθενται στο Εθνικό Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή.
5.4. Επιπλέον εγγυόμαστε την Ποιότητα του προϊόντος που φέρει το όνομα της Oriflame, πιστοποιούμε ότι έχουν κατασκευαστεί από ή για εκείνη, και πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Είμαστε βέβαιοι ότι οι Πελάτες μας θα βρουν τα Προϊόντα μας ικανοποιητικά με κάθε τρόπο. Γι ‘αυτό προσφέρουμε μια πρόσθετη εγγύηση Oriflame που σας επιτρέπει να αλλάξετε, ή να λάβετε μια πλήρη επιστροφή χρημάτων για κάθε προϊόν που δεν σας ικανοποιεί απόλυτα. Η επιστροφή μπορεί να γίνει εντός 30 ημερών από όταν παραλάβετε το προϊόν. Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για οποιοδήποτε προϊόν καταστράφηκε με δόλο ή χρησιμοποιήθηκε με λάθος τρόπο. Εκτός αν έχει ανακοινωθεί διαφορετικά, επιστροφές και πίστωση χρημάτων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο γίνονται σύμφωνα με τους όρους των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος όρου. Η εν λόγω εγγύηση δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου δικαιώματα σας.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ORIFLAME
6.1.Τα Μέλη αγοράζουν και μπορούν να χρησιμοποιούν και να πωλούν τα Προϊόντα Oriflame στο όνομα τους και για δικό τους λογαριασμό. Εάν αποφασίσετε να εμπορευτείτετα Προϊόντα Oriflame θα θεωρηθείτε και θα πρέπει πάντα να ενεργείτε ως ανεξάρτητο πρόσωπο (αυτοαπασχολούμενο/ ατομική επιχείρηση) και όχι ως αντιπρόσωπος ή υπάλληλος της Oriflame. Δεν έχετε υποχρέωση να ενεργείτε ως αντιπρόσωπος για εμάς, ούτε την εξουσία να διαπραγματεύεστε, αγοράζετε, πουλάτε ή γενικά να συνάπτετε συμβάσεις ή να πραγματοποιείτε αγορές στο όνομα μας ή για λογαριασμό μας ή στο όνομα και για λογαριασμό οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στον Όμιλο της Oriflame.
6.2.Εάν αποφασίσετε να προβείτε σε εμπορικές πράξεις με τα Προϊόντα Oriflame, θα πρέπει να αποκτήσετε όλες τις άδειες, και εν γένει να προβείτε σε όλες τις καταχωρίσεις και δηλώσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τους νόμους της Επικράτειας για την πραγματοποίηση ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των καταχωρήσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και των εγγραφών στην εφορία και των επιστροφών (δείτε τον όρο 6.7). Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταγραφή των πληρωμών των φόρων, υποχρεώσεων, ασφαλιστικών εισφορών και όλων των εξόδων που εμπίπτουν στην εν λόγω δραστηριότητα. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλες οι πτυχές της χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από τους πελάτες σας συμμορφώνονται από κάθε άποψη με τους εθνικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου (βλ. Παράγραφο 6.6 – 6.13)
6.3.Επιτρέπουμε την επιστροφή και ανταλλαγή Προϊόντων όπως περιγράφεται στους Όρους, για τους Πελάτες σας, καθώς και για εσάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αποτελεί υποχρέωση σας να ενημερώνετε τους Πελάτες σας για το δικαίωμα τους περί επιστροφής των Προϊόντων, και οφείλετε να προβαίνετε στην επιστροφή των Προϊόντων για λογαριασμό τους
6.4.Οφείλετε να υποστηρίζετε την εικόνα και την φήμη της Oriflame. Δεν θα προβαίνετε σε τυχόν δηλώσεις, ή ενέργειες που θα μπορούσαν να είναι επιζήμιες για την εικόνα της Oriflame και των Προϊόντων. Θα λειτουργείτε την επιχείρησή σας κατά τρόπο νόμιμο και δεοντολογικό και δεν θα χρησιμοποιείτε παραπλανητικές ή αθέμιτες επιχειρηματικές μεθόδους και δεν θα πρέπει να προβείτε σε μη αντιπροσωπευτικές ή υπερβολικές αξιώσεις. Θα προωθείτε τα Προϊόντα σύμφωνα με τον Κατάλογο και σύμφωνα με το διαφημιστικό υλικό που παρέχεται από την Oriflame και δεν θα προβαίνετε σε ψευδείς, παραπλανητικούς ή υπερβολικούς ισχυρισμούς σχετικά με τα Προϊόντα.
6.5.Αναγνωρίζετε ότι τα Σήματα της Oriflame, η επωνυμία της και το λογότυπο της, τα online εργαλεία μας και οι βάσεις δεδομένων μας βρίσκονται στην κυριότητα της Oriflame και συμφωνείτε να μην τα παραβιάζετε με οποιονδήποτε τρόπο. Για την άρση αμφιβολιών, κάθε υπεραξία στο όνομα της Oriflame ανήκει στην Oriflame. Κατόπιν αιτήματος μας, θα υπογράφετε τα εν λόγω έγγραφα όπως εύλογα θα σας ζητάμε για να το επιβεβαιώνουμε.
6.6 Το Μέλος συμφωνεί και αποδέχεται ότι οι όροι της παρούσας Σύμβασης και του υλικού που αναφέρονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του Success Plan της Oriflame, των Εμπορικών Προγραμμάτων, των Πολιτικών και των Διαδικασιών, των βάσεων δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, κάθε βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει Προσωπικές Πληροφορίες) και των online εργαλείων, αποτελούν ιδιόκτητες πληροφορίες και αντικείμενο των πνευματικών δικαιωμάτων μας. Το Μέλος οφείλει να μην τα χρησιμοποιεί, ή μέρος αυτών, για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από την πορεία των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται βάσει της παρούσας Σύμβασης.
6.7 Ενδέχεται να δικαιούστε να επωφεληθείτε από τα προνόμια του Success Plan της Oriflame και των προνομίων που περιλαμβάνονται σε καθένα από τα Εμπορικά Προγράμματα που είναι διαθέσιμα για κάθε Μέλος. Για να παραμείνετε επιλέξιμοι για τα προνόμια οποιουδήποτε Εμπορικού Προγράμματος και προκειμένου να τα απολαύσετε θα πρέπει να τηρείτε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που ορίζονται σε κάθε Εμπορικό Πρόγραμμα.
6.8 Όταν παρουσιάζετε τα Προϊόντα Oriflame, θα τηρείτε αυστηρά τους Κανόνες Συμπεριφοράς και τον Κώδικα Δεοντολογίας.
6.9 Εάν παρέχετε διαφημιστικό υλικό ή εκπαιδευτικό υλικό ή παρέχετε κάποια εκπαίδευση για άλλα Μέλη για τα οποία υπάρχει χρέωση, θα τηρείτε αυστηρά τους Κανόνες Συμπεριφοράς σε σχέση με αυτά τα θέματα. Τα δικά σας δικαιώματα σε σχέση με οποιαδήποτε αμειβόμενη εκπαίδευση που σας παρέχουμε καθορίζονται επίσης στους Κανόνες Συμπεριφοράς.
6.10. Θα αποζημιώνετε και θα προστατεύετε και θα κρατάτε ασφαλή τα στελέχη μας, τους υπαλλήλους μας, τους πράκτορες και τους προμηθευτές μας από και για κάθε πράξη, ένδικη διαδικασία, αξίωση, ευθύνη, ζημία, κόστη και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικαστικών εξόδων, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Σύμβασης από εσάς ή κάθε άλλης υποχρέωσης που προκύπτει από την συνεργασία σας με την Oriflame.
Υποχρεώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
6.11 Ως Μέλος, θα μπορείτε να συλλέγετε, να καταγράφετε, να αποθηκεύετε και να ενημερώνετε τις Προσωπικές Πληροφορίες. Ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων των εν λόγω Προσωπικών Πληροφοριών, είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και την Οδηγία 2002/58/ΕΕ (Οδηγία Ηλεκτρονικού Απορρήτου), όπως τα ανωτέρω εφαρμόζονται τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται από την εθνική νομοθεσία. Βάσει αυτών των νόμων, ενδέχεται να χρειαστεί να εγγραφείτε στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός αν απαλλάσσεστε και πρέπει να συμμορφώνεστε με τις αρχές προστασίας των δεδομένων. Είναι δική σας ευθύνη να εκτιμήσετε την ανάγκη εγγραφής και εκτέλεσης μιας τέτοιας καταχώρισης, εάν απαιτείται και να συμμορφωθείτε με την αρχή προστασίας των δεδομένων.
6.12. Εάν επιθυμείτε να χορηγήσετε έναν Πελάτη για να γίνει Μέλος, μπορείτε να συγκεντρώσετε Προσωπικές Πληροφορίες απευθείας από τον Πελάτη. Θα πρέπει να ακολουθείτε τις διαδικασίες μας για χορηγίες όπως σας τις επικοινωνούμε κατά καιρούς και να διαβεβαιώνεστε ότι οποιαδήποτε χρήση Προσωπικών Πληροφοριών είναι σε συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο.
6.13 Θα λαμβάνετε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, ιδίως εάν η επεξεργασία συμπεριλαμβάνει και διαβίβαση των δεδομένων μέσω δικτύου, και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Έχοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας και του κόστους εφαρμογής τους, τα μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να προστατεύονται.
6.14. Θα πρέπει να ενημερώσετε την Oriflame αμέσως μόλις διαπιστώσετε τυχόν παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε Προσωπικές Πληροφορίες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Oriflame στο privacy@oriflame.com και εξηγώντας τη φύση του περιστατικού και τα αρχεία που επηρεάστηκαν.
6.15 Εάν οποιαδήποτε στιγμή σας ζητηθεί να ασκήσετε τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων από έναν Πελάτη ή άλλο πρόσωπο για το οποίο επεξεργάζεστε Προσωπικά Δεδομένα, θα συμμορφώνεστε με το αίτημα αυτό στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τυχόν πολιτικές, διαδικασίες ή εκπαίδευση που σας παρέχονται από την Oriflame από καιρό σε καιρό.
6.16 Μπορείτε να επεξεργαστείτε Προσωπικές Πληροφορίες μόνο σύμφωνα με την ειδοποίηση απορρήτου που παρέχετε σε Πελάτες και σε άλλα Μέλη της Oriflame Beauty. Με τη λήξη της σχέσης σας με την Oriflame, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι θα καταστρέψετε όλες τις Προσωπικές Πληροφορίες που έχετε στην κατοχή σας ή υπό τον έλεγχό σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
6.17. Αποποιούμαστε ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν ποινές, χρεώσεις, αμοιβές και γενικά οποιαδήποτε έξοδα που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα παράβασης εκ μέρους σας της εφαρμοστέας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και του απορρήτου.
Εμπορικές Επικοινωνίες και Επικοινωνίες Μάρκετινγκ
6.18. Θα πρέπει να ζητάτε ρητά από τους Πελάτες σας την συγκατάθεση τους σχετικά με το εάν επιθυμούν να λαμβάνουν από εσάς μηνύματα μάρκετινγκ σχετικά με τα προϊόντα Oriflame και θα πρέπει πρωτίστως να λαμβάνετε την συγκατάθεση τους προτού τους αποστείλετε τέτοιες επικοινωνίες. Πρέπει να τηρείτε αρχείο των εμπορικών προτιμήσεων κάθε παραλήπτη εμπορικών επικοινωνιών που ενημερώθηκε από εσάς, το οποίο περιλαμβάνει ένα αρχείο της ημερομηνίας χορήγησης της συγκατάθεσης και της γλώσσας στην οποία συμφωνήθηκε. Κάθε εμπορική επικοινωνία που στέλνετε πρέπει να ενημερώνει τον παραλήπτη για το δικαίωμά του να διακόψει την εγγραφή από μελλοντικές επικοινωνίες και για το πώς μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιθυμίας του να διαγραφεί. Συμφωνείτε και εγγυάστε ότι θα σέβεστε τις προτιμήσεις οποιουδήποτε παραλήπτη τέτοιων επικοινωνιών.
6.19. Τα Online εργαλεία μας μπορεί να σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη για να στείλετε εμπορικές επικοινωνίες, αυστηρά σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:
θα πρέπει να έχετε συστήσει τον Πελάτη για να γίνει Μέλος, εκτός εάν ρητά συμφωνήθηκε διαφορετικά,
τέτοιες εμπορικές και άλλες επικοινωνίες αφορούν μόνο τα Προϊόντα Oriflame,
η εμπορική επικοινωνία πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμη ως τέτοια,
η ανακοίνωση περιλαμβάνει το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας ως αποστολέας της εμπορικής επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail (ή/ και άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένου συνδέσμου ανάκλησης της εγγραφής) στην οποία οι Πελάτες μπορούν να απευθυνθούν σε εσάςγια να σας ενημερώσουν για την προτίμησή τους να εξαιρεθούν από την περαιτέρω εμπορικές επικοινωνίες,
Εμπορικές επικοινωνίες απαγορεύονται να αποσταλούν σε πελάτες που έχουν επιλέξει να μην τις δέχονται,
οι προσφορές όπως είναι οι εκπτώσεις, τα πριμ και τα δώρα, εφόσον επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμα ως τέτοια, καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να επωφεληθεί από τις προσφορές πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμη και να παρουσιάζονται σαφώς και επακριβώς, και
το περιεχόμενο των εν λόγω εμπορικών επικοινωνιών πρέπει να είναι σύμφωνο με τους παρόντες Όρους και το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εμπορικές επικοινωνίες.
6.20. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αποστέλλετε εμπορικές επικοινωνίες για λογαριασμό της Oriflame ή στο όνομα της Oriflame.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ORIFLAME
7.1.Θα λάβετε, απευθείας από εμάς ή από άλλη εταιρεία της Oriflame ή από τρίτο πάροχο, τυχόν προνόμια/οφέλη που σας οφείλονται σύμφωνα με το Success Plan της Oriflame.
7.2.Αποκλείεται ρητά οποιασδήποτε ευθύνη της Oriflame σχετικά με την έλλειψη ή τα προϊόντα που είναι σε έλλειψη.
7.3.Θα λάβετε, απευθείας από εμάς ή από άλλη εταιρεία της Oriflame ή από τρίτο πάροχο, τυχόν προνόμια/οφέλη που σας οφείλονται σύμφωνα με το ισχύον Success Plan της Oriflame.
τερματισμός
Μπορούμε να καταγγείλουμε την Σύμβαση Μέλους σας άμεσα ύστερα από ειδοποίηση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αν προβείτε σε τυχόν δηλώσεις ή δώσατε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα που είναι ανακριβή ή αναληθή∙
Στην περίπτωση που κατατεθεί αίτηση για την κήρυξης σας σε πτώχευση ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή εάν αδυνατείτε να αποπληρώσετε τις οφειλές σας προς εμάς, όπως και όταν αυτές καταστούν απαιτητές
Στην περίπτωση που παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και η εν λόγω παραβίαση δεν επιδέχεται διόρθωσης, καθώς καισε περίπτωση που δεν τηρήσετε τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας και των Κανόνων Συμπεριφοράς
Στην περίπτωση που δεν τηρήσετεοποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών εντύπων που αναφέρονται στο παρόν, καιενώ επιδέχεται διόρθωσης, δεν επιτευχθεί ηδιόρθωσητης παράβασης αυτής εντός 14 ημερών από την παραλαβή της γραπτής ειδοποίησης από την Oriflame.
9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
9.1. Η διαδικασία διεκπεραίωσης παραπόνων της Oriflame περιγράφεται στον Κανονισμό Συμπεριφοράς Rules of Conduct.
9.2. Μπορώ πάντα να υποβάλω οποιοδήποτε παράπονο, ερώτηση ή αίτημα στην Εξυπηρέτηση Πελατών της Oriflame στο customer.service@oriflame.gr ή καλώντας μας στο 2106811191. Εάν δεν είμαι ικανοποιημένος με την απάντηση από την Oriflame Εξυπηρέτηση Πελατών μπορώ να επικοινωνήσω με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Εταιρειών Απευθείας Πώλησης (ΕΣΕΑΠ) www.eseap.org.gr ή την Ευρωπαϊκή Ένωση Απευθείας Πώλησης (Seldia) σε www.fairselling.eu
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Η Oriflame τηρεί αυστηρά τον Κώδικα Δεοντολογίας της Seldia (http://www.seldia.eu/sites/default/files/uploads/content-pdf/seldia_codeofconduct.pdf) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Απευθείας Πωλήσεων (WFDSA) (http://www.wfdsa.org/files/world-codes/code-book.pdf).
Αν αποφασίσω αυτοβούλως να αναπτύξω μονομερώς και με δική μου πρωτοβουλία προσωπική επιχειρηματική δραστηριότητα ως ανεξάρτητος και μη αποκλειστικός επιχειρηματίας θα τηρώ αυστηρά αυτούς τους κώδικες όπως περαιτέρω έχουν αποτυπωθεί στον Κώδικα Δεοντολογίας και τους Κανόνες Συμπεριφοράς της Oriflame. Μπορώ να λάβω αντίγραφα αυτών των εγγράφων από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών customer.service@oriflame.gr.
11. ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Ενώ έχουμε καταβάλει εύλογες προσπάθειες να συμπεριλαμβάνονται ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυόμαστε ούτε ισχυριζόμαστε ότι η ιστοσελίδα δεν θα περιέχει λάθη. Σφάλματα κατά την καταχώριση δεδομένων ή άλλα τεχνικά προβλήματα ενδέχεται μερικές φορές να οδηγήσουν σε ανακριβείς εμφανιζόμενες πληροφορίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένου του τιμοκαταλόγου και της διαθεσιμότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για τέτοια λάθη. Ενδέχεται επίσης ανά πάσα στιγμή να προβούμε σε βελτιώσεις ή/και αλλαγές στα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας, τη λειτουργικότητα, ή το περιεχόμενο. Αν δείτε οποιαδήποτε πληροφορία ή περιγραφή που θεωρείτε ότι είναι εσφαλμένη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.
12. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους ή πηγές τρίτων . Η παροχή τέτοιων συνδέσμων δεν αποτελεί επικύρωση οποιασδήποτε πληροφορίας, προϊόντος ή υπηρεσίας φτάσει μέσω του εν λόγω συνδέσμου. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο ή την απόδοση οποιουδήποτε τμήματος του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να συνδέεται ή για ότι μπορεί να προσεγγιστεί από αυτήν την ιστοσελίδα. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν λάθη ή ακατάλληλο υλικό, που βρέθηκε σε ιστοσελίδες με τις οποίες συνδέεται η ιστοσελίδα μας
13. ΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
13.1. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το δίκαιο της Επικράτειας και τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους Όρους θα πρέπει να επιλύονται μόνο από τα αρμόδια δικαστήρια της Επικράτειας.
13.2. Εάν κάποιος από τους Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο μη εκτελεστός, η ακυρότητα του όρου αυτού δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων.
13.3. Η επαναλαμβανόμενη μη εφαρμογή κάποιου όρου δεν πρέπει να θεωρείται παραίτηση της Oriflame από τη δυνατότητα εφαρμογής τους.
13.4. Ως ανεξάρτητο μέλος αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε και να τροποποιούμε την Σύμβαση συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων, των Πολιτικών και Διαδικασιών καθώς και του Success Plan. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωση θα τίθεται σε ισχύ από την στιγμή της δημοσίευσης της στην ιστοσελίδα μας www.oriflame.gr.
13.5 Τυχόν τέτοιου είδους τροποποιήσεις θα γίνονται αποδεκτές από εσάς ως προϋπόθεση για την διατήρηση της ιδιότητας σας ως Μέλος, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής χρήσης εκ μέρους σας της ιστοσελίδας και της παραγγελίας Προϊόντων μέσω αυτής. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε την ρητή αποδοχή εκ μέρους σας κάποιας τροποποίησης διαφορετικά θα θεωρήσουμε ότι έχετε αποδεχτεί την τροποποίηση εάν εξακολουθήσετε να πραγματοποιείτε δραστηριότητες ως Μέλος συμπεριλαμβανομένων των παραγγελιών Προϊόντων στις οποίες θα προβείτε μετά την τροποποίηση.
13.6. Ενδέχεται να σας αποστέλλουμε ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις, e-mail, απευθείας ταχυδρομείο και γενικά να επικοινωνούμε μαζί σας. Μπορείτε να ενημερώσετε τις προτιμήσεις σας για τις επικοινωνίες marketing οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας σχετικά στις ρυθμίσεις χρήστη. Με την αποδοχή αυτών των Όρων αποδέχεστε να σας αποστέλλει η Oriflame κάθε άλλη πληροφορία / ανακοίνωση σχετικά με την Σύμβαση σας ή τις παραγγελίες αγοράς σας, σε σταθερό μέσο πλην του χαρτιού (δηλαδή μέσω e-mail ή οποιοδήποτε άλλο μέσο που απευθύνεται προσωπικά σε εσάς, και σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε πληροφορίες κατά τρόπο προσβάσιμο για μελλοντική αναφορά επί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και σας επιτρέπει επίσης την ακριβή αναπαραγωγή των πληροφοριών αυτών).
13.7. Οποιαδήποτε ειδοποίηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, η οποία παραδίδεται από καταγεγραμμένη παράδοση με ολονύκτια αποστολή ή ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας στη διεύθυνση του συμβαλλομένου μέρους που ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση, ή σε άλλη διεύθυνση που έχει κοινοποιηθεί από καιρό σε χρόνο γραπτώς από το ένα μέρος στο άλλο, θα συνεπάγεται την περίοδο ειδοποίησης η οποία ξεκινά να τρέχει (i) σε περίπτωση καταχώρισης ολονύκτιας αποστολής από την ημέρα που ταχυδρομείται η ειδοποίηση και (ii) στην περίπτωση ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας από τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την αναγγελία της ειδοποίησης. Εάν η ειδοποίηση δοθεί με οποιοδήποτε άλλο μέσο, η περίοδος ειδοποίησης θα ξεκινά από την ημέρα της πραγματικής παραλαβής της ειδοποίησης.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
14.1.Αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει ότι η Oriflame δύναται να επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με την Ειδοποίηση Απορρήτου της Oriflame.
14.2.Περισσότερες σχετικές πληροφορίες για την Oriflame Holdings BV αναφέρονται κατωτέρω.
Επωνυμία: Oriflame Holdings BV
Διεύθυνση: Κτίριο Α Bolduc, Utopialaan 52, 5232 CE ‘s-Herogenbosch, Κάτω Χώρες.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλέφωνο Τηλέφωνο: +302106875800, e-mail: customer.service@oriflame.gr or at www.oriflame.gr
Εμπορικό ή οποιοδήποτε άλλο μητρώο: Εμπορικό Μητρώο Κάτω Χωρών, Αριθμός Καταχώρισης Εμπορικού Μητρώου: 16061386
ΑΦΜ: EL 996797580
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους Όρους, είναι δυνατή η αποστολή e-mail στο customer.service@oriflame.gr ή η κλήση στον αριθμό 2106875802. Η Oriflame θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθεί σε τυχόν ανησυχίες μου και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να της γνωρίσω.
 
Online παραγγελίες
Μπορείτε να υποβάλετε τις παραγγελίες σας και online μέσω της σελίδας https://www.oriflame-anni.gr
 Η παραγγελία στην σελίδα oriflame-anni προϋποθέτει την προηγούμενη εγγραφή και ενεργοποίηση του κωδικού μέλους, καθώς και την ηλεκτρονική εγγραφή στην σελίδα
Τελευταία Ενημέρωση: 01.010.2022

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

GR_CONSULTANT_GUIDE

ΑΝΑΚΑΛΥΨTΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ORIFLAME

 

  • ΟΜΟΡΦΙΑ
Δείξτε και αισθανθείτε υπέροχα με τα υψηλής ποιότητας προϊόντα ομορφιάς που περιλαμβάνουν από καλλυντικά έως συμπληρώματα διατροφής. Θα δείτε καταλόγους γεμάτους με συναρπαστικά προϊόντα, τις τελευταίες τάσεις της μόδας, επιστημονικές καινοτομίες στην περιποίηση της επιδερμίδας και απίθανες προσφορές.
  • ΧΡΗΜΑΤΑ
Ως Μέλος της Oriflame, μπορείτε να ξεκινήσετε να κερδίζετε χρήματα αμέσως. Πρώτον από τις προσωπικές σας αγορές και δεύτερον -αν το επιθυμείτε- από την μεταπώληση ή τη δημιουργία δικτύου. Βάζετε τους δικούς σας στόχους, αποφασίζετε τα χρήματα που θέλετε να κερδίζετε και τον χρόνο που θέλετε να διαθέσετε για να τους πετύχετε. Ως χορηγός σας είμαι δίπλα σας σε κάθε σας βήμα για να σας βοηθήσω να πετύχετε.
  • ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Επιπλέον, σας προσφέρουμε την ευκαιρία να διασκεδάσετε, να γνωρίσετε απίθανους νέους ανθρώπους, να ταξιδέψετε και να συμμετέχετε σε συναρπαστικές εκδηλώσεις.
Η αποστολή μας είναι να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα και αυτό σημαίνει ότι σας παρέχουμε τα εργαλεία και την έμπνευση να αλλάξετε τη ζωή σας προς το καλύτερο, να πετύχετε τους προσωπικούς σας στόχους.